classiera loader

เงื่อนไขการใช้งาน

เราเป็นเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่สื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขาย และไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีมีการสั่งซื้อทั้งสิ้นกับผู้ขาย

  • เกี่ยวกับการขาย

ในการลงประกาศขายหรือโพสต์ ควรระบุช่องทางการติดต่อให้ชัดเจน และสามารถใช้ Inbox ของเว็บไซต์ในการติดต่อกับผู้ซื้อได้อีกทาง

  • เกี่ยวกับการซื้อ

ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ สามารถติดต่อผู้ขายได้จากช่องทางที่ผู้ขายกำหนดไว้ หรือจะติดต่อผ่าน Inbox ของเว็บไซต์ก็ได้เช่นกัน